Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, Türkiye’de işçi ve işveren arasındaki çalışma ilişkisinin sona ermesi durumunda, işçiye belirli şartlar altında ödenmesi gereken bir mali tazminattır. Bu tazminat, çalışanın işyerinde geçirdiği hizmet süresine ve aldığı son maaşa göre hesaplanır. İşçinin ekonomik güvencesini sağlamak amacıyla verilen bu tazminat, 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir ve çalışanların haklarını koruma amacı taşır. Kıdem tazminatı ile ilgili süreçlerde ve anlaşmazlıklarda, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, işçilerin haklarını en iyi şekilde korumak ve gerekli hukuki danışmanlık almak için bir İstanbul iş avukatı ile çalışmak önemlidir. İstanbul iş avukatı, kıdem tazminatı hesaplamaları, hak iddiaları ve iş hukuku ile ilgili diğer konularda gerekli uzmanlığa ve deneyime sahip olduğundan, işçilerin haklarını korumada kritik bir rol oynamaktadır.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Kıdem tazminatının hesaplanması, çalışanın işte geçirdiği yıl sayısı ve son aldığı brüt maaş dikkate alınır. Her tam yıl için, son brüt maaşın 30 günlük tutarı kadar tazminat ödenir. Ancak, bu hesaplamada dikkate alınması gereken bazı üst sınır ve istisnalar bulunmaktadır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde geçirdiği her tam yıl için son aldığı brüt maaşın 30 günlük miktarı esas alınarak hesaplanır. Formül şu şekildedir:

Kıdem Tazminatı=Yıllık Hizmet Su¨resi×Son Bru¨t Maas¸ın 30 Gu¨nlu¨k TutarıKıdem Tazminatı=Yıllık Hizmet Su¨resi×Son Bru¨t Maas¸​ın 30 Gu¨nlu¨k Tutarı

Hesaplama Sürecinin Adımları

 1. Son Brüt Maaş: Öncelikle, işçinin işten ayrıldığı tarihteki son brüt maaşı belirlenir. Burada brüt maaş, işçinin eline geçen net maaş değil, vergiler ve kesintiler öncesi maaştır.
 2. Hizmet Süresi: İşçinin aynı işveren altında çalıştığı toplam tam yıl sayısı hesaplanır. Burada, 1 yıldan az süreler tam yıl olarak dikkate alınmaz.
 3. Tutarın Hesaplanması: Son brüt maaşın 30 günlük miktarı hesaplanır ve bu miktar, işçinin toplam hizmet yılı sayısı ile çarpılır.

Örnek Hesaplama

Diyelim ki, bir işçinin son brüt maaşı 10.000 TL ve 5 yıl boyunca aynı işveren için çalışmış. Bu durumda kıdem tazminatı şöyle hesaplanır:

10.000 TL×30 gu¨n=300.000 TL10.000 TL×30 gu¨n=300.000 TL 300.000 TL×5 yıl=1.500.000 TL300.000 TL×5 yıl=1.500.000 TL

Bu örnekte, işçi 5 yıllık hizmet süresi için toplam 1.500.000 TL kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Kıdem tazminatının üst sınırı her yıl Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir.
 • İşçinin kıdem tazminatı hakkı kazanabilmesi için, iş sözleşmesinin belirli koşullar altında sonlandırılması gerekir.
 • Yarı zamanlı çalışma, ücretsiz izinler ve benzeri durumlar kıdem tazminatı hesaplamasını etkileyebilir.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Kıdem tazminatı alabilmek için bazı şartların sağlanması gerekir. Bunlar arasında en önemlileri; en az bir yıl süreyle aynı işveren altında çalışma, iş sözleşmesinin belirli durumlar dışında sona ermesi ve tazminatın talep edilmesidir. Kıdem tazminatı alma şartları, Türkiye iş hukukunda belirli kurallara tabidir. İşçinin bu tazminatı alabilmesi için yerine getirmesi gereken bazı temel şartlar şunlardır:

1. En Az Bir Yıl Çalışma Süresi

 • İşçinin, aynı işveren altında kesintisiz olarak en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir. Bu süre, işçinin işe başlangıç ve işten ayrılış tarihleri arasındaki toplam süreyi ifade eder.

2. İş Sözleşmesinin Belirli Şartlarda Sonlanması

 • İşçinin kıdem tazminatı hakkı kazanabilmesi için iş sözleşmesinin aşağıdaki durumlarda sonlanması gerekmektedir:
  • İşveren tarafından haklı bir sebep olmaksızın feshedilmesi.
  • İşçi tarafından haklı bir sebep ile feshedilmesi.
  • Askerlik hizmeti nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi.
  • Kadın işçinin evlendikten sonra bir yıl içinde iş sözleşmesini feshetmesi.
  • Emeklilik için gerekli yaş ve hizmet süresini tamamlamış olması (emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ayrılma).

3. Tazminatın Talep Edilmesi

 • İş sözleşmesi sona erdikten sonra, işçinin kıdem tazminatını talep etmesi gerekmektedir. Bu talep, genellikle iş sözleşmesinin sona ermesinden sonraki belirli bir süre içinde yapılmalıdır.

4. Diğer Özel Durumlar

 • Yarı zamanlı çalışanlar ve belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler de kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirler, ancak bu durumlar özel şartlara tabi olabilir.
 • Ücretsiz izin gibi durumlar, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmayabilir.

Kıdem tazminatı, işçinin iş hayatındaki önemli bir güvencesidir ve yukarıda belirtilen şartlar altında hak edilir. İşçinin bu hakkını koruyabilmesi için, işten ayrılma sürecinde ve sonrasında hukuki süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesi önemlidir. Bu nedenle, işçilerin haklarını tam olarak anlamaları ve gerektiğinde hukuki yardım almaları önerilir.

Kıdem tazminatı, çalışanların haklarını koruyan önemli bir mekanizmadır. Bu süreçte, haklarınızı tam olarak anlamak ve korumak için bir İstanbul iş avukatı ile çalışmak büyük önem taşır. Doğru hukuki destek, hem tazminatın adil bir şekilde hesaplanmasını sağlar hem de olası anlaşmazlıkların profesyonelce çözümlenmesine yardımcı olur.